Navigace: Misijní skupina Křesťanské společenství Nový Bor > Vybraná kázání a texty > Jak číst Bibli (podle G.D.Fee a D.Stuarta)

Jak číst Bibli (podle G.D.Fee a D.Stuarta)

1. Bible - potřeba výkladu          
                 
Bible – Písmo, je pro nás Božím slovem - taky jím skutečně je :-) - proto je pro nás tak důležité.
                 
Na úvod tři myšlenky:            
Bibli máme číst, věřit jí a řídit se podle ní          
Bible by neměla být nejasnou knihou ( při správném čtení)      
Problém často není v neporozumění Písmu, ale v jeho (ne)uplatňování v praxi    
                 
Výklad:                
Cílem výkladu je dospět k prostému, jasnému významu textu. Důležitý je osvícený zdravý rozum.
Zkouškou dobrého výkladu je, že dává textu jasný smysl.      
                 
Cílem výkladu není jedinečnost!            
Důvodem jedinečného výkladu může být:          
  • pýcha – já jsem přišel na něco, co nikdo jiný neobjevil
       
  • falešné chápání duchovnosti – dojem, že Bible je plná hlubokých skrytých pravd, které objeví jen duchovně vnímaví jedinci
             
  • úzký zájem – potvrzení vlastních pravd a názorů
       

 

Výklady jedinečné svou originalitou jsou většinou chybné

     
                 
PROČ TEDY VYKLÁDAT, NESTAČÍ POUZE ČÍST?        
to je sice pravda, ve skutečnosti je to však nereálné a naivní, protože jsou zde dva důležité faktory:
a) POVAHA ČTENÁŘE            
b) POVAHA PÍSMA              
                 
                 
Povaha čtenáře              
                 
Každý čtenář je zároveň vykladčem - proto je třeba se naučit, JAK vykládat.    
                 
Čtenář má sklon si myslet, že rozumí tomu, co čte a že jeho pochopení je totéž, co ZÁMĚR
DUCHA SV. či lidského autora.            
Nutně vnášíme do textu své pochopení slov a myšlenek, svou kulturu, své zkušenosti,  
svá předporozumění - a to nás přivádí na nesprávnou cestu      
                 
Příklad: Řím 13:14   "tělo"  tělesné choutky x skutečný význam ve smyslu hříšná přirozenost
                 
Každý, kdo nečtě Bibli v originálu, je ovlivněn nějakým výkladem = výkladu Písma nelze uniknout-
jako Boží slovo čteme VÝKLAD Písma, naše Bible jsou výsledkem značného úsilí překladatelů-
vykladačů, viz Řím 13:14 - zvolit přesně slovo jako Pavel a nechat na čtenáři, jak si to přebere, 
nebo použít jiná slova, ale trefit význam toho, co Pavel myslel…?      
                 
Potřeba výkladu je vidět i při pohledu na Církev - denominace: různá pochopení týchž textů,
rozpory výsledkem špatných / různých výkladů        
                 
Lékem na špatný výklad není ŽÁDNÝ VÝKLAD, ale DOBRÝ VÝKLAD     
                 
                 
Povaha Písma              
je sama důvodem, proč ho vykládat          
Církev chápe Písmo obdobně jako Krista - je Božské a lidské zároveň    
Cit: BIBLE JE BOŽÍ SLOVO, KTERÉ NÁM BYLO DÁNO VE SLOVECH LIDÍ V DĚJINÁCH
                 
                 
                 
                 
Protože - je Bible Boží slovo, má věčný význam pro každou dobu a každého a je třeba ho 
  poslouchat a řídit se jím          
Ale protože - se Bůh rozhodl své slovo dát skrze LIDSKÁ SLOVA V DĚJINÁCH, má každá kniha
  Bible svou historickou specifičnost - je podmíněna jazykem, kulturou, myšlením doby,
  ve které byla napsána          
                 
Po výkladu volá napětí mezi věčným významem a historickou specifičností    
                 
Chybou je na Písmo pohlížet JEN z hlediska jejího věčného významu, jako na SBÍRKU TVRZENÍ
A PŘÍKAZŮ              
                 
Příklad: 5.Moj 22:5  mužský oděv na ženě x nestavění zábradlí na střeše a střapce na přikrývce
                 
Bible není sbírkou Božích výroků.          
To, že má i lidskou stránku, JE důvodem, proč potřebujeme výklad.    
                 
Lidská stránka Bible              
                 
a) Boží slovo bylo psáno/tradováno různými lidmi za různých okolností po dobu více než  
1500 let a hlavně v dobách nám velmi myšlenkově vzdálených, do situací, které jsou již dnes
nepředstavitelné. Muselo být srozumitelné primárně lidem své doby, ONI MU MUSELI ROZUMĚT.
BOŽÍ SLOVO K NÁM je především BOŽÍM SLOVEM K NIM !      
Musíme nejdříve vědět, co říkalo to slovo jim, abychom pochopili, co má říkat nám. ( Pak můžeme 
chápat, jak je to  s tím mužským oděvem a zábradlím na střeše).     
Nemůže pro nás znamenat něco jiného, než tenkrát pro ně!      
                 
b) Pro maximální oslovení všech a všude se Bůh rozhodl použít všech možných způsobů 
komunikace. Epický příběh, rodokmeny, žalmy, letopisy, zákony, poezii, přísloví, proroctví,
hádanky, dramata, životopisné črty, podobenství, dopisy, kázání, apokalypsy.  
A každá z těchto literárních forem má navíc svá vlastní pravidla výkladu.    
                 
Tolik na úvod pro ujasnění, proč se máme učit co nejlépe vykládat Písmo :-)    
                 
Shrnutí:                
Cílem výkladu je jasný smysluplný význam textu        
Důvodem výkladu je povaha čtenáře a povaha samotného Písma      
Čtenář je vždy vykladačem -proto se potřebuje naučit vykládat, aby se vyhnul vnášení svých představ
Boží slovo má věčný význam a zároveň je historicky podmíněné ve své lidské "složce"  
Písmo není sbírkou tvrzení Boha Otce, přesto má věčný význam      
Jeho lidská povaha vyžaduje, abychom pochopili, co znamenalo pro původní posluchače  
Boží slovo je pestré v literárních formách a každá z těchto forem vyžaduje jiný přístup k jeho uchopení
                 
2. Exegeze                  
                     
ze slova exégésis - výklad, vedení              
                     
Prvním úkolem vykladače je právě  e x e g e z e - pečlivé studium Písma s cílem najít původní     
  zamýšlený význam                
Dobrou exegezi zvládne i normální čtenář Písma ( s použitím zdrojů)        
Každý čtenář Písma je vpodstatě exegetou - jde o to, jakým…          
                     
Exegetické výrazy: Pán Ježíš tím myslel…  Tehdy bylo normální… často se používají,       
  nejčastěji při vysvětlování rozdílu mezi JIMI a NÁMI (dnes) - proč např. nestavíme    
  to zábradlí na střechách, místo svatého políbení si podáváme ruce …      
                     
Často dva problémy: 1) selektivní exegeze (jen když narazím na problém)        
    2) čerpání ze sekundárních, ne primárních zdrojů (nedobrých zdrojů)    
                     
ad 1) exegezi je třeba dělat u každého textu, ne jen obtížného - naučit se exegeticky myslet    
  Tím se vyhnu překrucování Božího slova, užívání slova pro případy, pro které nikdy    
  nebylo určeno (což je právě nebezpečím selektivní exegeze)        
                     
  Příklad: 1.Tes 5.22  "zlého se chraňte v každé podobě"        
  Pavel končí odstavec dopisu, který se týká proroctví, která nebyla z Ducha        
  To není užívání BS, ale jeho zneužívání            
  MYSLET EXEGETICKY - začínat TEHDY a TAM          
                     
ad 2) Příklad: Marek 10:25, Mt 19:23  "ucho jehly"          
 

Starobylý výklad : Ucho jehly byla brána v Jeruzalémě,která byla tak nízká, že velbloudi musely po kolenou

     
                 
  pochází z 11.století od řeckého křesťana Theofylaktose        
  význam je tedy ten, že pro bohatého je možno vejít, ale s pokořením se...      
                     
ALE! Problémem je to, že taková brána nikdy v Jeruzalémě nebyla a tato exegeze NENÍ PRAVDIVÁ  
ZCELA MĚNÍ VÝZNAM BOŽÍHO SLOVA!              

nesedí s půvadním významem textu, viz reakce učedníků a komentář Ježíše

 

U každého biblického oddílu je třeba naučit se klást 2 druhy základních otázek týkajících se:

             
a) kontextu   - historického      
    - literárního        
b) obsahu            
             
             
Historický kontext          
             
období a kultura autora i čtenářů ( geografické, topografické, politické faktory utvářející autorovo
prostředí)            
             
při jaké příležitosti kniha vznikala – na tuto otázku lze najít odpověď (pokud ji lze vůbec najít)
v knize samotné, je třeba mít pro to otevřené oči      
             
Např.: naše chápání ovlivní, když budeme znát osobní situaci proroka, že Ageus prorokoval PO
babylonském zajetí, jakého mesiáše očekával Izrael v době Jana Křtitele, rozdíl mezi městem
Korint a Filipis, četba podobenství je jiná když víme něco o zvycích a obyčejích v té době,
to že denár v Mt 20:1-16 byl plnou denní mzdou, jak opravdu vypadají hory kolem Jeruzaléma...
             
             
Literární kontext          
             
Čtení v kontextu = slova mají význam jen ve větách, věty většinou k větám předchozím a násled.
             
Hlavní otázka: „CO JE HLAVNÍ MYŠLENKOU?“   Zjistit myšlenkový pochod autora -
co autor říká, proč to říká, proč právě zde, co říká dále a proč...?    
             
Je třeba používat překlad respektující veršové schema  či odstavce jako jednotky myšlení autora.
např. Bible kralická je v tomto zavádějící, protože to nerespektuje    
             
             
Otázky ohledně obsahu          
             
týkají se významu slov, mluvnických vztahů ve větách. Volají po užití originálu tam, kde mají 
rukopisy různé varianty. Obdobně jako u historického kontextu – co je denár, co je cesta kterou
lze ujít v sobotu atp...          
             
Příklad: 2.Kor 5:16  význam „ze světského hlediska“ a ne „v Jeho pozemském životě“
             
Jsou to nejčastější typy otázek, které si klademe při čtení Písma a také se u nich nejčastějí
obracíme k vnějším zdrojům.        
             
Závěrem tři základní pomůcky: dobrý překlad, dobrý biblický slovník, dobré komentáře
       

 

3. Hermeneutika

         
             
řecké herméneuein – vykládat, překládat        
Označuje hledání významu starověkých textů pro dnešní dobu    
(Pozn: obvykle zahrnuje celou oblast výkladu včetně exegeze, zde však užíváme v užším smyslu)   
             
Studium Bible musí začínat důkladnu exegezí,  pokračuje hermeneutikou,  
resp. Hermeneutika ZAČÍNÁ EXEGEZÍ. Primární je „tehdy a tam“, ne „tady a teď“  
             
Proč?            
Jediným správným vodítkem je původní záměr biblického textu    
             
Vodítkem nemůže být to, co text znamená pro jednotlivého čtenáře. To by bylo subjektivní
a jak by se pak dala posoudit pravost výkladu? Prošlo by všechno.    
             
PŮVODNÍ VÝZNAM JE OBJEKTIVNÍM KONROLNÍM BODEM    
             
             
Příklady subjektivní hermeneutiky:          
             
1.Kor 15:29   mormonské křtění za mrtvé        
Mk 16:18      braní hadů do rukou        
3.Jan 2        evangelium prosperity, americký sen jako právo křesťana  
             
             
                  začínají tady a teď a vnášejí do textu to, co tam nikdy nebylo  
             
Sd 11:29-40            
 Co by pak zabránilo ospravedlnit i zabítí dcery "z víry" kvůli nerozumné přísaze?  
             
             
Chceme vědět, co Bible znamená pro nás – to je OK  ( proto ji čtu)      
                 
Nemůžeme však podsouvat jakýkoliv význam, který se nám líbí a pak ho přisuzovat Duchu sv.
Duch sv inspiroval původní text a nemůže odporovat sám sobě      
                 
Hermeneutické otázky nejsou snadné, je to však klíčový úkol. Často nepanuje shoda mezi křesťany,
ale mohou se učit si vzájemně naslouchat...          
Shoda však musí panovat v jednom: TEXT NEMŮŽE ZNAMENAT TO, CO NIKDY NEZNAMENAL
                 
Východisko: pravý význam textu pro nás je to, co v něm chtěl sdělit Bůh, když byl prvně formulován
                 
► Možná otázka:„Nemá však text kromě svého původního smyslu ještě dodatečný, hlubší význam?“
Vždyť takto někdy Nový zákon používá Starý zákon...?          
                 
Odpověď:                
V případě proroctví a s důslednými pojistnými mechanismy je to i možné. Ale co jinde?
                 
→ k zamyšlení: KDO MLUVÍ ZA BOHA ?          
                 
Katolická církev má učitelský úřad odpovědný za oficiální účení církve („který není nad Božím slovem, ale slouží
mu tak, že učí jen to,co bylo předáno...“)            
                 
My však učitelský úřad nemáme a vždy by nás mělo znepokojovat, když někdo řekne, že zná nějaký
hlubší Boží význam určitého textu – zvláště když ten text nikdy nic takového neznamenal.  
Z toho vznikly všechny kulty i všechny méně významné hereze :-(      
                 
                 
                 
           
             
             
             
             
             

4. Dobrý překlad

 

 

 

 

 

 

66 knih protestantské Bible bylo původně napsáno hebrejsky, aramejsky a řecky.

Tyto jazyky neovládáme, proto naší ZÁKLADNÍ POMŮCKOU je překlad do mateřského jazyka

 

 

 

 

Proto je třeba zvolit dobrý překlad, respektive několik překladů.

 

 

 

 

Čtení překladu je nezbytnost, nese to však ten problém, že

jako závazné Boží slovo přijímáme exegetické volby tohoto překladu (překladatelů)

překladatelé se musí často rozhodovat, co chtěl původní text ve skutečnosti sdělit

 

 

 

 

Příklad 1.Kor 7:36

 

 

 

 

 

 

KP:

Pakli kdo za neslušnou věc své panně pokládá pomíjení času k vdání, a tak by se státi

 

mělo, učiň, jakžkoli chce, nezhřeší. Nechažť ji vdá.

 

 

 

 

Ž:

Jestliže však někdo myslí, že se nechová čestně k své nevěstě, když ji nechá stárnouti,

 

a musí-li to býti, ať učiní, co si přeje, nehřeší, ať se vezmou.

 

 

 

 

EP:

Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku,

 

a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou.

 

 

 

 

NS:

Jestliže však někdo myslí, že jedná nečestně vůči své panně, která je ve zralém věku,

 

a že to musí tak být, ať dělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou.

 

 

 

 

NS překlad je doslovný, ale ne příliš nápomocný vzhledem k dvojznačnosti ve významu vztahu

muže a jeho panny.

 

 

Jisté však je, že Pavel dvojznačnost na mysli neměl a ani Korintští to nechápali dvojznačně.

 

 

 

 

V tomto případě je nejlepší exegetická varianta v EP. Kdo však čte pravidelně jen KP, která tuto

pasáž vykládá jako vztah otec-dcera, v tomto případě přijímá jako závazný nepřesný

(nejméně pravděpodobný) výklad.

Co s tím dělat?

 

 

 

 

 

 

1) Používat jeden dobrý překlad jako hlavní – kvůli zapamatování si veršů a ucelenosti, nejlépe ten,

který je vybaven poznámkami s variantami

 

 

 

 

2) Pro studium používat více dobře vybraných překladů, o kterých se předem ví, že se budou různit -

- tím se ukážou mnohá exegeticky složitá místa

 

 

 

 

A jak vybírat k tomu vhodné překlady?   pokračování příště

                 

 

Teorie překladu – otázka textu

 

 

 

 

 

 

Překladatel musí dělat volby dvojího druhu: textové a jazykové

 

Nejdříve překladatel zjišťuje, zda hebrejský či řecký text, který používá, se co nejvíce blíží

 

PŮVODNÍ FORMULACI, protože

 

 

 

- neexistují původní rukopisy

 

 

- exisují jen tisíce ručně psaných opisů pořízených během cca 1400 let

 

 

- velká většina rukopisů z pozdního středověku si je velmi podobná, liší se však

 

 

značně od rannějších opisů a překladů

 

 

existují tisíce rukopisů, ani jeden však není zcela shodný

 

 

 

 

 

 

Textová kritika - věda, která pacuje s přísnými kontrolními mechanismy

 

 

 

 

 

 

Dva druhy důkazů:

vnější ( povaha a kvalita rukopisů)

 

 

 

vnitřní ( druhy chyb vzniklých při opisu)

 

 

 

 

vnější - kvalita a stáří rukopisů, má vliv v rozhodování ve prospěch daného různočtení

 

 

U SZ jde obvykle o volbu mezi středověkými hebrejskými rukopisy a staršími rukopisy

 

 

Septuaginty *(řeckého překladu). Hebrejské rukopisy odrážejí velice starý text,

 

 

často však potřebují korekci starší Septuagintou.

 

 

NZ má dobré rané vn.důkazy z Egypta a rané důkazy z jiných částí Římské říše

 

 

je činí obvykle nezvratnýmy.

 

 

 

 

 

 

Vnitřní - souvisí s opisovači a autory. Při volbě mezi různočteními lze podle poznání písařských

 

 

dobových návyků a sklonů určit chybnou variantu. Za původní text se obvykle považuje

 

 

varianta objasňující vznik zbylých variant.

 

 

 

 

 

 

U velké většiny variant se spojují vnější  a vnitřní důkazy ve prospěch jedné a u ní máme vysoký

 

stupeň jistoty, že se jedná o původní text.

 

To lze ilustrovat na mnoha příkladech pouhým porovnáním KP ( založeném na nekvalitních pozdních

 

rukopisech) s modernějším překladem.

 

 

 

 

 

 

 

1.Samuelova 8:16

KP: "…mládence vaše..a osly vaše vezme…"

 

 

 

NIV: "…nejlepší z vašeho skotu a oslů.."

 

 

 

 

 

 

Varianta vznikla chybným přepisem hebrejského bqrjkm (váš skot) na bchrkjm (vaše mládence),

 

starší Septuaginta má jen variantu skot, chyba tedy vznikla později a ovlivnila až středověké opisy.

 

 

 

 

 

 

Marek 1:2

KP: " Jakož psáno jest v prorocích..."

 

 

EP: "Je psáno u proroka Izajáše…"

 

 

 

 

 

 

Text EP je ve všech nejlepších raných řeckých rukopisech, je ve všech nejstarších překladech do

 

latiny, koptštiny a syrštiny a je známý jako jediný mezi církevními otci do 9.století.

 

Co se stalo? Protože nasledující citát je spojením Izaijáše 40:3 a Malachiáše 3:1, pozdější

 

opisovač text pro větší přesnost sám opravil.

 

 

 

 

 

 

1.Kor 11:29

KP: " kdož jí a pije nehodně"

 

 

EP: " Kdo jí a pije"

 

 

 

 

 

 

 

Slovo nehodně (anaxiós) není v žádném nejstarším a nejlepším řeckém rukopisu. Do mladších

 

latinských překladů a pozdějších řeckých rukopisů se dostal jako dodatek, který sem byl přenesen

 

z verše 27, kde všechny známé rukopisy mají "nehodně". Neexistuje žádný přesvědčivý způsob,

 

jak u 29.verše vysvětlit vypuštění tohoto slova ve všech raných rukopisech, pokud by zde původně bylo.

 

 

 

 

 

 

* Septuaginta: řecký překlad vzniklý v Egyptě cca 250-150 př.Kr.

 

                     

 

Teorie překladu - jazykové otázky

 

 

 

Jde o přenášení slov a myšlenek z jednoho jazyka do druhého

 

 

 

Odborné výrazy: jazyk originálu,cílový jazyk,

 

historický odstup – rozdíly mezi jazykem originálu a cílovým jazykem

 

 

 

doslovný překlad – zachovává co nejvíce historický odstup

volný překlad – historický odstup co nejvíce eliminuje

dynamický ekvivalent – historický odstup zachovává v otázkách historických a faktických, ale

 

modernizuje jazyk, mluvnici, styl

 

 

 

Nejlepším typem překladu je dynamická ekvivalence. Doslovný překlad je vhodný jako druhý zdroj.

 

 

 

Problémy doslovného překladu:

histor.odstup zachovává i na nevhodných místech – v jazyce a mluvnici – a cílový jazyk je pak

pro čtenáře dvojznačný, nebo nesrozumitelný ( což pro původního čtenáře/posluchače nebyl)

 

 

 

Př. Řím 12:20 – žhavé uhlí ČSP x zahanbíš ČEP

Př. 2.Kor 5:16 – řecké „kata sarka“ znát podle těla x podle lidských měřítek, po lidsku

 

 

 

Problémy volného překladu:

překladatel modernizuje příliš, překlad je spíše komentářem, často uvede čtenáře v omyl důsledkem

nepovedené exegeze ( svým nepochopením původního významu)

 

 

 

Př. 1.Petr 5:13 – Řím SNC x Babylon ( které Petr záměrně použil)

 

 

 

Oblasti problémů v souvislosti s historickým odstupem:

 

 

 

1) váhy, míry, hodnota peněz: obtížný překlad, přestože jde často o důležité informace,

např. Mat 20:2 – denár na den, denár byla obvyklá denní mzda

2) eufemismy: doslovný překlad je dnes nesrozumitelný či šokující, optimální je najít ekvivalentní

eufemismus

 

př. Gn 31:35 – způsob ženský je na mně (přesný překlad), stalo se mi, co se stává ženám (doslovný

eufemismus), mám měsíčky (ekvivalentní eufemismus)

Nebo překladatelé sami špatně pochopí význam, např. 1.Kor 7:1 – dotýkat se ženy, NIV mylně

překládá jako neženit se, význam je však ve smyslu sexuálním, náše překlady mají žít se ženou

3) slovní zásoba: konkrétní slovo má v různých jazycích jiné vedlejší významy

viz „panna“ v 1.Kor 7:36, nebo řecké slovo sarx ( maso)

4) tvarosloví a větná skladba: každý jazyk má své vlastní struktury, pokud jde o vztah slov a myšlenek

ve větách...

 

př. starozákoní A stalo se, že... I řekl Bůh .... tvary spojky a na počátku hebrejských vět mají

význam jako naše velké písmeno na začátku věty a dnes se již vynechává.

 

 

 

Výběr překladu

 

V našich podmíkách již není vhodné používat KP pro jeho nesrozumitelnost a chyby vzniklé překladem

z nekvalitních rukopisů.

EP užívá dobře dynamický ekvivalent a ČSP dokresluje svou doslovností. Bible 21 je čtivější než KP

a opravuje některé chyby v KP.

 
© ksksenov.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma